Afghanistan News Search Engine - جستجو گر اخبار افغانستان

 

سایر آثار این دانشمند

 
 

 

 

صفحۀ فوق العادۀ سایت اخبار افغانستان پیرامون انتخابات برای 24 ساعت

نامۀ سر کشاده به مقامات رهبری نهظت فراگیر و حزب متحد ملی افغانستان در داخل افغانستان

رفقای گرامی و عزیز

شما در جریان ماه های اخیرباشهامت بی نظیر تصامیم تاریخی در راه و حدت اتخاذ کردید که مورد تاییدتمام اعضای سازمانهای شما قرار گرفت. شما شرایط داخل افغانستان را بهتر درک می کنید. لطفآ یک تصمیم تاریخی دیگر را نیز اتخاذ کنید بدون آ نکه منتظر هدایت از اروپا باشید.

یک جلسه مشترک کوچک مقامات رهبری تانرا عاجل دایرکنید و یک شخصیتی را که چانس بدست آوردن رای بیشتر را در تمام افغانستان داشته باشد برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید کنید و تصمیم تانرا از طریق سایت های انترنتی به اطلاع جهانیان برسانید. ما به شما وعده میدهیم که برای مصارف انتخابات از طریق انترنت به شما از تمام جهان اعانه جمع آ وری کنیم.

گرداننده سایت اخبار افغانستان حاضر است در اولین کامپاین جمع آ وری اعانه مبلغ صد دالر را که از ساعت سازی بدست می آورد به کمسیون جمع آ وری اعانۀ تان بفرستد.


خدا کند بارديگر استاد مجاز مجازات نه کند واين خامه بنده را اقبال نشر دهند ! رفقا . دوستان اکثريت منتظر که ماشا الله تعداد شما به دها هزار ميرسد وهنوز که هنوز است استوار ، مستحکم ، متين بوده فريب هقه بازيهای شعبده بازان حرفوی جزاير چکيده . رانده شده از بدنه بزرگ حزب وطن < ح . د . خ . ا > را نخورده ديگر کارد ، امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم در تبانی وهمسوی ارتجاع منطقه و کشور به استخوان رسيده و جامعه ، کشور ، نهضت واقعی در پرتگاه قرار دارد و اينک به اصطلاح دو جريان < چپ > را با سازبرگ جنايتکاران شناخته شده جهادی ، مافيای ، غارتگر متحد ساخته تا برای هميش ريشه ديگر انديشی تحرک . ترقی . را نابود ساخته و راحت بدون درد سر بعدی کشور را برای هميش پايگاه ساخته و با ارامش ببلعد !
طوريکه در بالا رفيق با درک وبادرد ذکريا يوسفزی مفصل . شفاف بر شرايط کنونی جنبش چپ و مسايل گريبانگير انست روشنی انداخته با تائيد صد در صد تحليل همه جانبه رفيق يوسفزی اضافه ميکنم :
امروز شرايط افغانستان نسبت هرزمان ديگر دگرگون . ناسالم . خطرناک . پيچيده . مشکوک . و در حال بربادی و سقوط است . طبق احصايه يونسکو و سازمان حمايه طفل ومادر از جمله نفوس ۲۸ مليونی الی ۳۰ مليونی افغانستان ۲۰ مليون انسان در افغانستان تحت خط فقر و گرسنگی قرار دارد و بيش از ۷۵ فيصد زن وطفل در زمان زای مان نسبت نه بودن امکانات درست تغذيوی در ايام بارداری وشرايط خراب زيست تلف گرديده .
کشوريکه به متخصص ، کادر فنی ، کارشناس ، افراد تحصيل يافته وبا تجربه اشد اشد ضرورت دارد هم اکنون ۵۵ فيصد کادر های اگاه . بادرک . باتجربه از وظايف سبک دوش وروزانه سيل گماشتگان . متخصصين ساختگی . دوکتوز بيسواد . کارشناس بدون دانش .تجربه از اروپا . امريکا در مقابل حقوق گزاف اسعاری به عوض متخصص واقعی که با حقوق نورم کار ميکر سبکدوش و به لشکر بيکاران پيوست ميگردد . واگر شما از دست فروشان پل باغ عمومی . کارته پروان . ميرويس ميدان . خير خانه . بپرسيد ۶۰ فيصد انها کادر های مسلکی . استاد . انجنير . متخصص . کارشناس کاراگاه با تجارب ۲۰ وبيشتر سوابق کار وتحصيلات عالی از مراکز علمی داخل و يا خارج دارند که نسبت زد بند های سياسی . روحيه ضد روشنفکری و ترس از کارشناس اگاه انها که با هيچ يکی از تنظيم ها . باند ها .کروپ های مشخص مافيای . غربی سر کار نداشته بيکار گرديده .
و ضروت حزب به معنی واقعی که همان قشر بزرگ واکثريت منتظر ميباشد نسبت قبل از تحول ۷ ثور و ماقبل ان بيشتر وضروری تر است . وتاخير غفلت در پروسه احيای اين اقدام مقدس < ترياک بعد از مرگ سهراب نگردد> امروز مردم کشور با شناخت . درک . و اگاهی که از کارنامه های حزب وطن ح . د . خ . ا دارند و با وجود يکه جنگ اعلان ناشده امپريالستی . ارتجاعی بالايش تحميل و بيش ۴۰ کشور متخاصم عليه جمهوری جوان اعلان جنگ و عملأ ۴۰۰۰ عرب اجير اپتدا تحت رهبری عظم فاروق مصری و بعدأ اسامه بن لادن همه روزه دها تن افسر . سرباز . عضو حزب را سر ويا واسکت ميبريد . و به گونه مستقيم خاک پاکستان وايران جولانگاه جنايتکاران امروزی حاکم برسرنوشت کشور بود و تنها در صوبه سرحد بيش از ۱۲۰ قرارگاه و تربيه گاه نظامی < اشرار > افغانی تحت رهبری مستقيم [I . S . I ] قرار داشت و روزانه از جمله ۵۵ کشتی که در بندرگاه کراچی و گوادر بلوچستان لنگر می انداخت ۱۲ کشتی انها مربوط به هفت گانه افغانی شامل لباس .خوراک و سلاح ميبود . ولی در مراکز ولايات امنيت .عدالت مساوات . تحرک .تجدد . شور وشوق واقعأ ملی وطنی . صداقت . برابری برادری . محبت . و عشق به وطن علاقه به مردم وجود داشت .
دولت با امکانات محدود که داشت واز سه طرف در محاصره اقتصادی قرار داشت در بهبود روابط اجتماعی اقدامات فراموش ناشدنی برداشت و در عرصه های معارف .حفظ الصحه . ماکولات مامورين .توزيع مواد کوپنی .
توجه به رشت فرهنگ . هنر . موسقی . تياتر . دبيات . تاريخ . هنر های زيبا در مجموع و ارتقای سطح دانش اموزی وتحصيلات عالی گام های بزرگ برداشت . بنأ امروز مردم عملأ با تبارز فروش هزار ها فوتو رهبران حزب وطن و ياد اورد از روز های فراموش ناشده خواهان برگشت تنها وتنها رفقای اکثريت خاموش ومنتظر حزب وطن ح . د . خ . ا ميباشند وبس از سازبرگ و شاخ پنجه حزب که امروز در کنار ارتجاع جهادی قرار گرفتن نفرت دارند و در سرتاسر افغانستان بيشر از يک هزار عضو ندارند ! خلاصه اگر اقای جليل پرشور تاکيد پاه فشاری بر وحدت اقليت مطلق دو چگيده و رانده شده از حزب وطن دارند صفوف اکثريت مخالف با خواست و ارزومندی اقای پرشور ميباند و به اين سبب تا اکنون نوشته های جناب شان در دلها چنگ نزده و اگر ايشان تلاش دارند که رفقای فريب خورده را بارديگر در حزب بزرگ احيا نموده به طرف کنگره سوم برويم بسم الله شما رفيق پرشور صدا کنيد و تحرک تخنکيکی . واقعی بدون غل وغش ودور از گزند استخبارات بيگانه و فرسنگها دور از سايه شوم رهبری ازمون شده طرحه که با امکانات باشد ارايه دارند شما به جلو همه با يک صدا از حالت انتظار خارج اکتيف برای احيا مجدد حزب حرکت ميکنيم .
ولی بايد گفت ان حزب ديگر جای برای تعداد انگشت شمار که در ماضی حيات سياسی حزب نيز افراد باطل . مشکوک . تصادفی . اب اورده . فرکسيون باز محفل پرست . چاپلوس . بوده و امروز غرض تفريح . خود ارضايی . کيشپرستی . روابط و ضوابط سوال برانگيز در رهبری و کادری دو گروپ غير متجانس رانده شده از حزب وطن نيست . و روز گار نشان داده اکثريت اين کادر های به اصطلاح شورای های اروپای در وخت اخذ تابعت تقاضا والتماس داشتن که در پاسپورت های او وخانواده او از ذکر ناسونالتی افغانستان خوداری گردد و عملأ در فکر حوادث امروزی وطن نبوده ديار ويرانه خود را فراموش و حاضر نيستن اقلأ يک هفته تحت تدابير امنيتی وطن بروند ومانع فاميل های خود نسبت اينکه با افغانستان نفرت دارند ميشوند از اقای مجاز تقاضا ميگردد غرض تصديق کلام نظر سنجی را که حاضر است با پذيرش مسوليت حزبی وطن برود به راه انداخته انگاست معلوم ميگردد که اقايان که از طريق پالتاک جلسه داير نموده چگونه در خرابه های کابل جلسه داير نمايند .
رفقا باور دشته باشيد اين تشکيلات اروپايی تنها وتنها يک نوع نمايش نشان دادن سياهی لشکر به خليل زاد بود وبس وتعداد غافل ناخود اگاه کورکورانه بدون درک از هدف . مقصد و بخاطر نمايشی دنبال شورا ها را گرفته انشا الله انقريب چلو صاف هريک انها از اب بيرون ميگردد .
نجيب ارام سويدن


اطلا عیۀ تاسیس اولین انجمن حقوقدانان افغان دراروپا : اولین جلسه مجمع عمومی انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بتاریخ 28 فبروری 2009 درشهرهامبورک جرمنی با حضورداشت 71 حقوقدان از کشور های آلمان ،فرانسه،هالند ودنمارک ودیگرکشورهای اروپائی ساعت 11 بجه دایر و ساعت 19 بجه سی دقیقه شب ختم گردید. کارجلسه باتلاوت آیات کلام الئد شریف آغازگردید.وبعداً هیات رئیسه که شامل پنج عضو وهیات تحریرشامل سه عضوپیشنهاد و بعد ازرای گیری به اتفاق آراء تائید گردید. جلسه تحت ریاست پوهاند دوکتورغلام سخی مصئون باصحبت علمی حقوقی شروع شد. بعداً بیا نیه اساسی جلسه توسط عبدالواسع غفاری ارائه وسپس در زمینه ارزشمندی انجمن محترم محمد اکبرزمین ازکشورفرانسه، محترم عبدالبصیردهزاد ازکشورهالند،محترم میرعبدالواحد سادات ازکشوردنمارک و محترمه شرین افضل ازکشورآلمان صحبت نمودند. قسمت دوم کارجلسه تحت ریاست محترم عبدالبصیر دهزاد پیرامون تصویب طرح اساسنامه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ادامه یافت،که بعد ازجروبحث زیاد،ارائه نظریات وپیشنهادات متعدد درزمینه چنین پیشنهاد گردید که: ـ طرح اساسنامه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا درپرنسیپ قبول میباشد. ـ کمسیون پنج عضوی جهت تصحیح وتکمیل اساسنامه انجمن باید انتخاب گردد. ـ جهت پیشبرد کارانجمن باید تعداد اعضای( شورای رهبری،اعضای اجرائیه ، معاونان وکمسیون نظارت) معین گردد. مجمع عمومی بعدازرای گیری درزمینه مطالب فوق چنین تصویب نمود: 1 ـ اعضای کمسیون تصحیح وتکملیل اساسنامه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پنج حقوقدان محترم انتخاب گردید که عبارت اند از: ـ محترمه وحیده وحدت وکیل مدافع درشهرهامبورک. ـ محترم عبدالفهیم قیومی وکیل مدافع درشهرماربورک، ـ عبدالبصیردهزاد،محترم محمداکبر ومحترم عبدالواسع غفاری. به کمسیون صلاحیت داد تا بعد ازتصحیح وتکمیل خلا، اساسنامه راجهت تائید به شورای رهبری بسپارند. 2 ـ تعداد اعضای رهبری نه نفر،تعداد معاون ها سه نفر وتعداد کمسیون نظارت سه نفر.به اکثریت آراء تصویب گردید. بعدازصرف طعام کارتشکیلاتی جهت انتخاب رئیس،شورای رهبری وکمسیون نظارت آغازگردید. اعضای مجمع عمومی انجمن نظربه شناخت یکه از دانشمند محترم پوهانددکتورغلام سخی مصئون داشتند،خواهش نمودند تا لطف نموده ، پست ریاست انجمن رابرای یک دوره سه ساله قبول نمایند. جناب محترم مصئون صاحب کبرسن را یاد آورشده ،وازقبولی پست ریاست انجمن معذرت خواستند.اما مرتبه دیگرهمه حقوقدانان حاضردرجلسه ازمحترم استاد مصئون بادادن وعده کمک وهمکاری همه جانبه،درجهت پیشبرد امورات انجمن، تقاضا نمودند تا ریاست انجمن حقوقدانان افغان دراروپا رامتقبل گردند.محترم مصئون صاحب پیشنهاد حقوقدانان مجمع عمومی انجمن راقبول نموده موضوع بازهم باتذکر اینکه آیا کدام کاندید دیگردرپست ریاست انجمن وجود دارد.کسی حاضر نگردید.موضوع انتخاب محترم غلام سخی مصئون به ریاست انجمن به معرض رای گیری گذاشته شد.ومحترم مصئون صاحب به حیث اولین رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به اتفاق آرای جلسه انتخاب گردیدند. به ارتباط انتخاب نه عضوشورای رهبری انجمن اعلان گردید،آنعده حقوقدان که میخواهند خودرادرزمینه کاندید نمایند،لطفا ثبت نام نمایند.مجموعا پانزده حقوقدان خودرا کاندید نمودند.بعدازرایگیری سری ومستقیم که رای شان توسط کمیته موظف شمارگردید هریک : 1 ـ محترم عبدالبصیر دهزاد . 2 ـ محترمه وحیده وحدت 3 ـ محترم عبدالواسع غفاری . 4 ـ محترم عبدالواحد سادات 5 ـ محترم محمد اکبر 6 ـ محترم گل احمد بازساز 7 ـ محترم نیک محمدسلطانی 8 ـ محترم عبدالرشید واثق 9 ـ محترمه شرین افضل به حیث اعضای شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان دراروپا انتخاب گردیدند. جهت انتخاب کمسیون نظارت انجمن ازجمله پنج کاندید،سه حقوقدان ذیل به شکل سری ومستقیم انتخاب گردیدند: 1 ـ محترمه مرضیه اسرع. 2 ـ محترم عبدالفهیم قیومی . 3 ـ محترم فضل احمدگردیزی. شورای رهبری انجمن دراولین جلسه خود،محترم عبدالرشید واثق،محترم عبدالبصیردهزاد ومحترم میرعبدالواحد سادات رابه حیث معاونان وعبدالواسع غفاری رابه حیث سکرترمسئول انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ومحترم نیک محمدسلطانی رابه حیث مسئول مالی انجمن با اتفاق آراء انتخاب نمودند. همچنان کمسیون نظارت دراولین جلسه خود محترم فضل احمد گردیزی را به حیث مسئول کمسیون نظارت انجمن حقوقدانان افغان دراروپا انتخاب نمودند. علاوتاً پیامهای تبریکه به ارتباط ایجاداین انجمن ازجانب دانشمندان و حقوقدانان محترم ذیل مواصلت نموده بود: ـ شخصیت برجسته کشورمحترم عبدالرحیم هاتف ـ محترم داکترمحمد سلیم مجاز ـ کاندیداکادمسین داکترمحمداکرم عثمان ـ محترم همایون اکبری وکیل مدافع درانگلستان وعضوانجمن وکلای مدافع نیویارک وعضواکادمی حقوق بین الملل دنهاگ. ـ محترمه لیمه ابوی محصل سال چهارم حقوق به نماینده گی ازهمصنفان خود. کاراجلاس اولین مجمع عمومی انجمن حقوقدانان افغان دراروپا با روحیه وحدت وهمکاری به اتفاق آرای حقوقدانان حاضردرجلسه با صدورقطعنامه پایان یافت .متن قطعنامه بعداً به نشرمیرسد. 888888888888888888888 8888888888888888888888888 88888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888

نوشته های سایر نویسندگان

محمد عوض نبی زاده

زيميرواسکاري

پروفیسور لعل زاد

داکتر محمد سلیم مجاز

دوشی چی

نجیب روشن

رادمرد

علی پیام

جانباز نبرد

فواد پامیری

صدیق رهپو طرزی

محمد اکرام اندیشمند

فواد پامیری

داکتر طلا پامیر

خواجه بشیر احمد انصاری

نجیب روشن

عبدالله نایبی

اکرام اندیشمند

داکتر سلیم مجاز

اکرم عثمان

عظیم بابک

داکتر خاکستر

علی پیام

رهنورد زریاب

رازق مامون

نبی عظیمی

دكترمحي الدين مهدي

داکتر هارون امیر زاده

مجیب الرحمان رحیمی

فیاض نجیمی بهرمان

عزیز آریانفر

جلیل پرشور

زيميرواسکاري

اکادمیسین دستگیر پنجشیری

سرور منگل

عبدالهادی ابوی

دوشي چي

قدیر حبیب

سید اکبر زیوری

فواد پامیری

داکتر طلا پامیر

خواجه بشیر احمد انصاری

نجیب روشن

عبدالله نایبی

اکرام اندیشمند

داکتر سلیم مجاز

اکرم عثمان

عظیم بابک

داکتر خاکستر

علی پیام

رهنورد زریاب

رازق مامون

نبی عظیمی

دكترمحي الدين مهدي

داکتر هارون امیر زاده

مجیب الرحمان رحیمی

فیاض نجیمی بهرمان

عزیز آریانفر

جلیل پرشور

زيميرواسکاري

اکادمیسین دستگیر پنجشیری

سرور منگل

عبدالهادی ابوی

دوشي چي

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خبر گزاري نووستي

عبدالكريم سروش

كابل نات

كتابخانه دل آباد

دیدگاه

رادیو ها به پشتو و دری

بی بی سی پشتو

بی بی سی فارسی

صدای امریکا دری

صدای امریکا پشتو

صدای امریکا فارسی

رادیو ارنا

رادیو فرانس فارسی

صدای المان پشتو

صدای المان دری

رادیو ایران پشتو

رادیو ایران فارسی

رادیو ازادی

د چين بين المللی راديو او پشتو خپرونه

راديو بين المللی چين فارسی

کوکل به فارسی

اخبار افغانستان کیهان

اریانا نت

بینوا

افغا نستان رو

خپله پشتو

افغا ن اسمائی

ژواک

شعله جاوید

پیام مجاهد

هیواد

جنبش

فردا

جرکه

سپیده دم

ازادی

عصر جدید

جمعيت انقلابي زنان افغانستان

کابل پرس

افغا

افغان پیپر

پیمان ملی

بانک معلوماتی هزاره

صدای مردم

سایت های چپ فارسی

لست سا یت ها تهیه سایت میهن

سایت های بیشتر دری و پشتو

همشهری

لوماند دیپلوماتیک

اطلاعات

لینک های مفید

دری نکار

ریسرچ کوکل به فارسی

دکشنری فارسی-انکلیسی

پرشین بلاک

ویکی‌پدیا، دایرةالمعارف آزاد

انجمن افغانها در سويدن

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our Forum

Weblogs

 Archive

Messages

contact us

 

عزیز آریانفر در اکتبر سال 1959 (1338 ه.خ.) در شهر مزارشریف پا به گیتی نهاد. آموزش های نخستین را در شهر زادگاهش فرا گرفت. به سال 1987 آموزشگاه فنی تخنیکم نفت و گاز مزارشریف را به پایان رسانید.

 

آریانفر به سال 1979 شامل دانشکده زمین شناسی دانشگاه دولتی مسکو شد. در تابستان 1985 دانشگاه را به درجه ماستری پایان برد.

 

از ماه اگوست همین سال تا ماه می 1986 سرپرست مدیریت روابط فرهنگی و ارتباط خارجه کمیته دولتی(وزارت) طبع و نشر افغانستان بود. او در همین سال به عضویت انجمن نویسندگان افغانستان پذیرفته شد.

 

از ماه جون 1986 تا ماه فبروری 1989 در بنگاه های نشراتی میر، رادوگاه و پروگرس مسکو به عنوان سر ویراستار کار کرد و در ویرایش بیش از  بیست اثر در زمینه های تاریخ، اقتصاد، گیتاشناسی، فلسفه، مسایل سیاسی و علوم طبیعی و فنی سهم گرفت. در همین سال ها بود که به مسایل اقتصادی دلچسپی گرفت و با شماری از شرکت های خصوصی افغانی همکار شد.

 

او به سال 1989 در شهر فرانکفورت آلمان پناهگزین شد. از سال 1989 تا پایان 1990 به آموزش زبان آلمانی پرداخت و به سال 1991 دو باره به روسیه برگشت و تا پایان 1992 در انستیتوت اقتصاد جهانی وابسته به اکادمی علوم سیبریا روی رساله دکترا در زمینه اقتصاد بازار آزاد  در اوضاع معاصر و نقش آن در آینده آسیای میانه و افغانستان در پیوند با بهره برداری

کمیتۀ حقیقت یابی


یک مجرم از چند سال به این طرف به مقصد ایجاد و تشدید نفاق بین نیروهای ترقیخواه و متحدین آن به همه دشنام میدهد. شخصیت های محترم و فامیل های ایشان را تحقیر و حتک حرمت میکند. لازمست بمنظور کشف حقیقت و افشای هویت واقعی این جنایتکار یک کمیتۀ حقیقت یابی ایجاد شود.
از جملۀ دها انسان با شخصیت که توسط این جانی حتک حرمت شده اند و مستحق به دریافت جبران خسارۀ مادی و معنوی از محکمه می باشند یک تعداد محدود این شخصیت های محترم ذوات ذیل اند :

ا - محتر م اکرم عثمان
2 - محتر م بشیر پیوستون
3 - محتر م جلال بایانی
4 - محتر م سلیمان لایق
5 - محتر م بارق شفیعی
6 - محتر م جلیل پرشور
7 - محتر م فقیر محمدودان
8 - محتر م اکرام اندیشمند
9 - محتر م فیاض نجیمی بهرمان
10 - محتر م نجیب روشن
11 - محتر م فواد پامیری
12 - محتر م خواجه بشیر احمد انصاری
13 - محتر م کامران میر هزار
14 - محتر م دستگیر پنجشیری
15 - محتر م عبدالاحد تارشی
16 - محتر م عمر نثار
17 - محتر م غفار عریف
18 - محتر م عبدالله نایبی
19 - محتر م ویس ناصری
20 - ودها شخصیت های محترم دیگر منجمله گردانندگان سایت افغان جرمن آنلاین

همچنان این مجرم ، افراد ذیل را که به نام های مستعار می نویسند حتک حرمت نموده است:

1- محتر م جمیل بامی
2- محتر م سرفراز
3 - محتر م جیلانی رووفی
4 - محتر م نجیب آرام
5 - گروه مقاومت هامبورگ
6- محترم وحید الله نوری
ودیگرا ن

ما همه برای اعاده حیثیت خود و اعضای فامیل خود حق دریافت جبران خساره را داریم و چون این شخص قوانین محل زیست خود را در مورد وسایل ارتباط جمعی ، انترنت و آ زادی بیان نقض کرده است ، محکوم به مجازات حبس نیز شده میتواند.
بهتر است ما و تمام شخصیت های محترمی که توسط این مجرم حتک حرمت شده اند بعد ازین با هم در تماس باشیم . اینکه چگونه اسناد خود را به اداره سارنوالی یا اداره مدعی العموم و در کدام ایالت و کدام شهر اروپا بسپاریم بعد تر حرف می زنیم. نمرات آی پی کامپیوتر این شخص عبارتند از:
85.181.193.126
85.181.194.111
85.181.195.143
85.181.196.214
85.181.202.154
85.181.204.73
85.181.204.93
Geo Information IP Address 85.181.196.0 Host e181196000.adsl.alicedsl.de Location DE, Germany City Bad Homburg, 05 - Organization Alice DSL ISP Alice DSL AS Number AS13184 HanseNet Telekommunikation GmbH Latitude 5021'67" North Longitude 861'67" East Distance 1399.38 km (869.54 miles)
این نمرات همه از یک نفر اند.هر بار که کامپیوتر خاموش و روشن میشود یک بخش نمره آی پی تغیر می خورد همچنان احتمال استفاده از چند کامپیوتر در یک شهر نیز برده میشود. لطفا این نوع نمرات آی پی مجرم را یاداشت کنید و به دفتر مدعی العموم بدهید.
است که هر دو در اطراف شهر فرانکفوت المان اند.
اکنون نمرات آ ی پی ، فوتوکاپی صفحاتیکه حتک حرمت صورت گرفته و اسناد دیگری که شمابا مراجعه به سوابق جمع آوری نموده میتوانید جمع آ وری کرده یک کاپی آنرا نزدخود نگهداشته و یک کاپی آنرا در دفتر مدعی العموم شهر خود تان ثبت کنید و بنویسید که یک شخص شما را توهین و تحقر می کند . شما هنوز او را نمی شناسید و اگر سند دارید و شخص را می شناسید نام اورا هم بنویسید و در یک دفتر رسمی یا دفتر مدعی العموم ثبت کنید . این اقدام شما علاوه بر شهادت شفاهی ما و شما در محکمه ادعای ما را قوی تر خواهد ساخت.ما علاوه برین که از شرف ، ناموس و حیثیت وطن خود دفاع می کنیم باید از شرف ، ناموس و حیثیت خود و فامیل های خود هم دفاع کنیم. در افغانستان دشنام دادن و حتک حرمت در کوچه و بازار رایگان بود. در اروپا اینطور نیست .این مجرم را حتمآ باید تعقیب قانونی کنیم که عبرت دیگران شود.
چون این انسان ،احزاب ترقیخواه را نیز تخریب می کند و آ گاهانه یا نا آ گاهانه بین هم جنگ می اندازد ، امیدواریم سازمانهای سیاسی چپ و راست درین موضوع حقوقی بیطرف باقی بمانند.
آدرس ایمیل من قرار ذیل است:

mohsalim@gmail.com
این نمرات همه از یک نفر اند که در اطراف شهر فرانکفوت المان قرار دارد.هر بار که کامپیوتر خاموش و روشن میشود یک بخش نمره آی پی تغیر می خورد همچنان احتمال استفاده از چند کامپیوتر در یک شهر نیز برده میشود. لطفا این نوع نمرات آی پی مجرم را یادداشت کنید. صفحاتی که دران دشنامو حتک حرمت است فور ی چاپ و فوتو کاپی کنید یکی را نزد خود نگهدارید ودیگری را به دفتر مدعی العموم بدهید.
همچنان این شخص یک تعداد فاروم های بحث آ زاد را مجبور ساخته است تا فاروم های خود بر روی مردم ببندند یا توسط قیوددات ثبت نام و غیره ، جلو نوشتن آزادانه و بدون سانسور عقاید را بگیرند. فاروم هاییکه مجبور شده اند بخاطر پوچ گویی یا پخش پارازیت این شخص ، فاروم های خود را ببندند یا به نوع دیگری آسیب ببینند عمدتآ فاروم های ذیل اند:
******************************** 1- فاروم مشعل
2- فاروم فریاد
3- فاروم تول افغانان
4- فاروم آ ریایی
بخش های بحث های آزاد آریانانت ، کابل پرس ، افغان رو همچنان دها فاروم و تریبیون آزاد دیگر که ما اطلاع نداریم آسیب دیده اند. این مجرم در مسایل کامپیوتر بسیار بلد است و معلوم میشود که روسی آلمانی و انگلیس را یاد دارد و در ارتکاب جرم ازین لسانهای بین المللی استفاده می کند. و جناب محترم یعقوب هادی که در کانادا زندگی می کنند. *********************
20-محترم واحد فیضی
21-محترم محمد وحید مردان
22-محترم نور اکبر پایش
23- محترم یاسین بیدار