ویدیو های خبری که اخبارافغانستان را باعناوین بسیار مبالغه آمیز نشر میکنند

Parasto TV

Smart Plus

Focus Plus

General Info

Info TV

Kabul P Journal

Ranga Rang

Public Star

Info Box

SafarNama

Media Box

General Plus

Mahtab Plus

Kabul Media

Return to Homepage

1 1