Afghanistan News Search Engine - جستجو گر اخبار افغانستان

 


تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه


Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image searchMost Popular Search Engines


تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی

Afghanistan News

Afghanistan Nachrichten

Nouvelles d'Afghanistan

Афганистан новости
شما میتوانید هر روز ، جستجوی تازه ترین اخبار افغانستان را ازین صفحه آغاز کنیدبیست نهم سپتامبر
دومین سالگرد تحلیف داکتر عبدالله عبدالله

پوره دو سال قبل داکتر عبدالله سوگند یاد کرد که قانون اساسی را رعایت خواهد نمود . ، اکنون که دو سال بسرعت سپری شد ، قانون اساسی تعدیل نشد و مقام صدارت ایجا د نگردید اگر او واقعآ قانون اساسی را رعایت میکند ، چون بعد از سپری شدن این دوسال اخیر ، مقام ریاست اجرایی که یک مقام موقتی و انتقالی بود دیگر وجود قانونی ندارد . قبل از آنکه سبکدوش شود ، خودش باید به خواست و اراده خود داوطلبانه استعفا بدهد و از وقوع یک بحران سیاسی پیشگیری کند .
داکتر عبدالله باید بفهمد که فشار های قومی چهار طر فش ، او را به مانع بزرگ تشکیل حکومت واقعی وحدت ملی تبدیل نموده است . اطرافیانش بغیر از خود ، هیچ شخص دیگری را نمی خواهند در حکومت وحدت ملی سهم داده شود .
هوشیاری سیاسی و آینده نگری داکتر چنین ایجاب میکند که خود داکتر عبدالله به خواست و اراده خود کنار برود. چون داکتر عبدالله یک شخصیت سیاسی هوشیار است نه آینده خود را خراب خواهد کرد و نه قوم نجیب تاجک را بد نام و تجرید خواهد نمود بنابرین داوطلبانه از قصر سپید دار خارج خواهد گردید .
دو سال بعد کامپاین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان دوباره آغاز میشود . او میتواند بار دیگر خود را کاندید کند. اگر او اکنون خود و آینده خود را تخریب نکند. در انتخابات آینده ریاست جمهوری با اکثریت بزرگ موفق خواهد شدتبصره حقوقی
در مورد مدت صلاحیت رئیس جمهور و رئیس اجرایی

برخی به این باورند که بعد از سپری شدن دوسال از تاریخ امضای موافقت نامه یی که بر مبنی آن حکومت به اصطلاح وحدت ملی بوجود آمده است مدت صلاحیت رئیس جمهور و ریاست اجرایی خاتمه می یابد .

مادهء شصت و یکم قانون اساسی حکم می کند که :

وظیفه رئیس جمهور دراول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.

بنابرین بر مبنی این حکم صریح قانون اساسی ، مدت صلاحیت یا وظیفه رئیس جمهور ، پنج سال است و بعد از دو سال از تاریخ امضای موافقتنامه خاتمه نمی یابد .

از طرف دیگر برمبنی توافقنامه اشرف غنی و داکتر عبدالله : تشکیل لویه جرگه در مدت دوسال تا پست صدراعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد . یعنی پست ریاست اجرایی ، بصورت موقتی برای دوسال ایجاد شده است.

بنابرین بعد از سپری شدن دو سال ، رئیس جمهور که بر اساس حکم ماده شصت و یکم قانون اساسی برای پنج سال انتخاب شده است ، میتواند سه سال دیگر به وظیفه خود دوام بدهد اما مدت وظیفه رئیس اجرایی بعد از دو سال ، خاتمه می یابد. در هیچ حصه قانون اساسی یا قانون ، فرمان و یا کدام سند حقوقی دیگر متنی و جود ندارد که به صراحت حکم کند که وظیفه رئیس اجرایی دراول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.

مقام ریاست اجرائیه یک مقام شرطی و موقتی است که مدت صلاحیت آن بصورت ضمنی در متن موافقت نامه ، تا زمان ایجاد مقام صدارت برای دوسال ایجاد شده بود . دو سالی که برای تدویر لویه جرگه تعیین گردیده بود . دریک بخش موافقتنامه باید به صراحت پیشبینی می شد که اگر طی مدت دوسال ، لویه جرگه دایر نشود ، چه باید کرد ؟ اما راه برونرفت ازاین حالت استثنایی در متن موافقتنامه پیشبینی نشده است . علت تعین دوسال این بود که شرایط برای تدویر لویه جرگه در کمتر از مدت دوسال ، امکان پذیر نبود. باید قبلآ اجراات دیگری صورت میگرفت ، منجمله تشکیل کمیسیون تسوید قانون اساسی ، اصلاح سیستم انتخابات ، پروژه تذکره های الکترونیک باید عملی میشد ، انتخابات شورای ملی صورت میگرفت ، شورا های ولایتی و ولسوالی ها ایجاد میشد و یک سلسله آمادگی های دیگر که هیچ یک عملی نشد و هیچکس صدای خود را هم بلند نکرد.
با سپری شدن دوسال ، شخصیت شخص داکتر عبدالله خاتمه نمی یابد . مقام ریاست اجرایی در لابلای خلای قانون زایل میشود و ازبین میرود . مقام ریاست اجرایی به مثابه یک مقام دولتی ازبین میرود یعنی رئیس جمهور شخص دیگری را نیز بجای داکتر عبدالله به حیث رئیس اجرایی تعین کرده نمی تواند .

مسئول واقعی عملی نشدن اجراات فوق اشرف غنی و داکتر عبدالله نیستند . پس مسئولین واقعی کیانند ؟ قبل از پاسخ به این سوال مهم باید از خود پرسید ‌که آیا در عرصه های مهم دولتی فوق ، اشرف غنی و داکتر عبدالله ، استقلال و صلاحیت دارند تا بدون هدایت و اجازه جان کری و براک اوباما تصمیم بگیرند و اجراات کنند ؟

مسئولان واقعی عدم رعایت موافقت نامه ‌، جان کری و براک اوباما میباشند . اگر جان کری و براک اوباما بخواهند بعد از یکماه در افغانستان لویه جرگه یی که در قانون اساسی تسجیل شده است یا لویه جرگه سنتی و عنعنوی افغانستان دایر شده میتواند.

قدر مسلم اینست که با نبود داکتر عبدالله ، حکومت وحدت ملی از بین نمی رود بلکه شاید حکومت واقعی وحدت ملی مانند سایر کشور ها ایجاد شود که محدود به اعضای فامیل و دوستان شخصی ر ئیس جمهور و رئیس اجرایی نباشد بلکه نمایندگان واقعی تمام نیرو های سیاسی افغانستان درین حکومت وحدت ملی شرکت داده شوند. به شمول گلبدین حکمتیار ، نمایندگان میانه رو طالبان ، طرفداران حامد کرزی ، شخصیت های وابسته به بقایای ح دخ ا، سلطنت طلبان ، طرفداران دموکراسی نوین و سایر نیرو های واقعی سیاسی افغانستان و آن هم در صورتیکه چند ماه بعد رئیس جمهور آینده امریکا ، یک حکومت واقعی وحدت ملی را در افغانستان بخواهد .

دکتور محمد سلیم مجاز
سابق استاد فاکولته حقوق ، معین وزارت عدلیه ، منشی کمیته تحریر کمیسیون تسوید قانون اساسی سال 1978 افغانستان ، معاون انجمن حقوق دانان افغانستان و عضو شورای قانون اساسی افغانستان . تحصیل یافته فرانسه که جبر زمان مجبورش ساخته تا تابعیت امریکارا نیز قبول کند و اکنون دارای تابعیت افغانی و امریکایی میباشد .

نشر مجدد این تبصره حقوقی در سایر رسانه های داخل و خارج افغانستان ، با ذکر ماخذ مجاز استمتن کامل موافقتنامه که دو سال قبل ، بین اشرف غنی و داکتر عبدالله به امضاء رسید که در پایان آن سفیر امریکا نیز امضاء نموده است

متن کامل قانون اساسی افغانستانقابل توجه سفارت امریکا درشهر کابل ، افغانستان
آیا لویه جرگه بدون روسای شوراهای ولایات وولسوالی ها
دایر شده نمی تواند ؟

در صورتیکه مقام ریاست اجرایی که در قانون اساسی وجود ندا رد ، توانست ایجاد شود و فعالیت کند ، چرا لویه جرگه بدون روسای شوراهای ولایات وولسوالیها ، دایر شده نمی تواند ؟

لطفآ به ترکیب لویه جرگه ، مطابق احکام ماده یکصدو دهم قانون اساسی توجه کنید:

فصل ششم

لویه جرگه

مادهء یکصدو دهم:

لویه جرگه عالی ترین مظهر ارادهء مردم افغانستان می باشد.

لویه جرگه متشکل است از:

1- اعضای شورای ملی؛

2- روسای شوراهای ولایات وولسوالیها .

وزرا، رئیس واعضای ستره محکمه ولوی حارنوالی می توانند درجلسات لویه جرگه بدون حق رأی اشتراک ورزند .

آیا نمی توان لویه جرگه را بدون روسای شوراهای ولایات وولسوالیها ، دایر کرد یا بخاطر منافع ملی و پیشگیری از یک بحران سیاسی ویرانگر و اعطای مشروعیت به قوای اجرائیه ، آیا رئیس جمهور نمی تواند بصورت انتصا بی یک یک شخصیت با نفوذ و محبوب هر ولایت و هر ولسوالی را به حیث نمایندگان هر ولایت و هر ولسوالی به عوض روسای شوراهای ولایات وولسوالیها به لویه جرگه دعوت کند ؟

به این ترتیب ، ترکیب لویه جرگه مطابق خواست قانون گذار تکمیل خواهد شد . هدف قانون گذار از تسوید و ازدیاد این فقره درمادهء یکصدو دهم قانون اساسی ، این بود تا از هر ولایت و ولسوالی ، یک یک نماینده در لویه جرگه حضور داشته باشد.
مطلب ذیل ، دوسال قبل چندین ماه پیشتر از تشکیل حکومت دروغین وحدت ملی کنونی درین سایت به نشر رسیده بود


Plagiarism is not allowed.
Afghanistannews.org
تعریف حکومت وحدت ملی
National Unity Government

نخست از همه ، حکومت وحدت ملی ، یک حکومتی است که برمبنی تجارب سایر کشور ها در افغانستان ایجاد میگردد . بنابرین در تعریف آن از الگو ها و تجارب کشور های خارجی استفاده میشود .
دوم اینکه ، حکومت وحدت ملی National Unity Government ، یک حکومت ائتلافی Coalition Government نیست، حکومت وحدت ملی به هدف تقسیم قدرت بین دو حزب سیاسی بوجود نمی آید ، منظور تشکیل حکومت وحدت ملی ، تقسیم قدرت بین دو تیم انتخابا ت و یا تقسیم کرسی های وزارت به دو قوم نیست.
بیشتر از نود درصد اعضای هر دو تیم رقیب اکنون در دولت حامد کرزی ، مقامات مهم دولتی دارند . در آینده نیز ، هر یک این دو کاندید که رئیس جمهور شود ، اگر حکومت و حدت ملی باشد یا نباشد، همین بیشتر از نود درصد اعضای هر دو تیم رقیب در حکومت آینده ، حضور خواهند داشت. بنابرین حکومت وحدت ملی ، حکومت مشترک این دو تیم نیست . پس حکومت وحدت ملی که مورد حمایه و سیع مردم افغانستان قرار گرفته است چیست ؟ با تذکر این مطالب مهم فوق ، اینست تعریف حکومت وحدت ملی :

حکومت وحدت ملی ، عبارتست ازیک حکومت فراگیر که در حالت جنگ داخلی یا در یک برهه بحرانی تاریخ یک کشور ، عرض وجود میکند تا مقامات دولتی تا حد امکان ، به تمام نیروهای سیاسی واقعی آن کشور تقسیم شوند، در حکومت وحدت ملی مقامات دولتی به تمام جناح های متحد بالقوه و بالفعل دولت و بخصوص ، به جناح های مختلف اپوزیسون که در مقابل دولت ، بصورت مسالمت آمیز یا قهر آمیز مبارزه میکنند سپرده میشوند . بنابرین با تشکیل حکومت وحدت ملی ، تلاش صورت میگیرد تا اپوزیسون بر علیه دولت ، بکلی از بین برود یا به صفر تقرب کند.

به عباره ساده تر :
حکومت وحدت ملی عبارت است از یک حکومت فراگیری که درآن تمام نیرو های سیاسی طرفدار دولت وتمام نیروهای سیاسی مخالف دولت دست بدست هم میدهند و یکجا میشوند.

به عباره صریح تر ، در افغانستان ، حکومت وحدت ملی عبارتست از حکومتی تا حد امکان متشکل از طرفداران ملا عمر مجاهد ، طالبان ناراض و مخالف ملا عمر ، مجاهدین هوادار گروپ سراج الدین حقانی ، اعضای سابق و کنونی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ، خلقی ها ، پرچمی ها ، ماوویست های دموکراسی نوین وشعله یی ها ، طرفداران داود خان ، طرفداران نظام سلطنتی ، مجاهدین بقایای اتحاد هفتگانه ، ستمی ها ، افغان ملتی ها ، مجاهدین بقایای اتحاد نهگانه ، اعضای جنبش اسلامی عبدالرشید دوستم و افغانها ی تکنوکرات تحصیل یافته غرب به شمول تیم حامد کرزی .
در غیر آن ، در سطح بین المللی بسیار مضحک و خنده آور خواهد بود که مردم جهان ببینند که حکومت فر اگیر وحدت ملی در افغانستان عبارتست از حکومت متشکل از ( وزیرمالیه + وزیرخارجه حامد کرزی )

بنابرتعریف فوق ، در حکومت وحدت ملی افغانستان باید علاوه بر تیم های دوکاندید پیشتاز که دو جناح طرفدار دولت اند ، نمایندگان نیروهای سیاسی ذیل افغانستان وسیعآ شرکت داده شوند تا افغانستان همزمان با خروج نیروهای ناتو از افغانستان یک حکومت نیرومند داشته باشد که مورد تائید تمام نیروهای سیاسی افغانستان باشد :
۱- -نمایندگان جناح های مختلف طالبان.
۲- -نمایندگان جناح های مختلف جمعیت اسلامی.
۴- -نمایندگان جناح های مختلف نیرو های سلطنت طلب.
۵- -نمایندگان جناح های مختلف حزب سابق دموکراتیک خلق افغانستان.
۶- -نمایندگان جناح های مختلف حزب وحدت اسلامی و اتحاد نه گانه سابق
۷- -نمایندگان جناح های مختلف حزب افغان ملت.
۸- -نمایندگان جناح های مختلف دموکراسی نوین.
۹- -نمایندگان جناح های مختلف اوزبیک ها و ترکمن ها.
۱۰- نمایندگان جناح های مختلف حزب اسلامی .
ونمایندگان سایر نیروهای سیاسی مطرح در افغانستان ، بشمول تیم نیرومند حامد کرزی .

هر شخصیکه تعریف دقیق تر و جامع تر حکومت و حدت ملی را ، در اختیار دارد ، بما بفرستد. درینجا ، به نشر خواهد رسید
مقام صدارت و نظام پارلمانیدر افغانستان گذشته ما تقریبا دایم صدراعظم داشتیم ، آیا سیستم های سیاسی افغانستان پارلمانی بودند ؟
بطور مثال آیا درجریان سالها یی که داود خان صدر اعظم بود یا سلطان علی کشتمند که به حیث یک صدر اعظم نیرومند کارکرد ویا در دوران عبدالرحیم غفورزی افغانستان نظام پارلمانی داشت ؟
یکی از شرایط عمده سیستم پارلمانی ، وجود احزاب سیاسی نیرومند است . تا زمانیکه احزاب سیاسی در پارلمان یک کشوروجود نداشته باشند و تا زمانیکه احزاب سیاسی با دادن رای اعتماد ، در پارلمان ، درامر تائید صدر اعظم نقش تعیین کننده نداشته باشند ، نمی توان درآن کشور ازنظام پارلمانی یاد کرد ، اگر درآن کشور مقام صدارت وجود داشته باشد یا نی . بنابرین ، وجود مقام صدارت در یک کشور به تنهایی ، معنی سیستم پارلمانی را افاده نمی کند .


مقام لویه جرگه سنتی افغانستان

در افغانستان یک عنعنه و سنت خوب وجود دارد که عبارتست از گذاشتن تیگه . بر مبنی این عنعنه ، بین برادران افغان متخاصم ، جرگه کلان سالان ، تیگه میگذارد و با این روش ، بین افغانها صلح برقرار میکند . هر دو طرف ، از اوامر جرگه اطاعت مینمایند و دست از مخاصمت میکشند. در مقیاس وسیع تر ، لویه جرگه عنعنوی در طول تاریخ افغانستان ، حلال مشکلات بزرگ وطن بوده است . این لویه جرگه ها در افغانستان ، دارای مقام بالا تر از سلاطین و قوای ثلاثه دولت داشته ، تمام قوانین اساسی افغانستان ، توسط لویه جرگه به تصویب رسیده اند . لویه جرگه در افغانستان ، مقام عالی تر از قانون اساسی دارد . لویه جرگه ایجاد گر قانون اساسی است . لویه جرگه میتواند قانون اساسی را تعدیل و یا بکلی لغو کند و بجای آن قانون اساسی دیگری را به تصویب برساند . قانون اساسی ، نمی تواند لویه جرگه عنعنوی و سنتی افغانستان را محدود بسازد یا مانع برگزاری آن گردد .

واژه های جرگه و خان در فارسی و پشتو ، زیاد معمول اند . این واژه های مغولی اند . جرگه ، یک واژه مغولی است که توسط نیرو های چینگیز خان ومغول ها ، در سرزمین ما معمول شده است

جرگه :جرگ ویرگه نرگه(ر.ک: یرگه): دسته جمعی، گروهی، با هم، همسان، ردیف وصف بوده است در زمان چینگگیزخان به معنای پیشروی دایره وار سپاه در جنگ و شکار بوده است، نوعی شکار دسته جمعی که بیهقی آن را شکار پره خوانده است.

شاهرخ خان ، امجد خان ، سلمان خان و خان عیدالغفار خان که اولاد های پشتون ها میباشند و یا داود خان ، همه لقب مغولی دارند. برخی از مردم متعصب افغانستان ، صرف بخاطر اینکه تصور میکنند لغت جرگه پشتو است ، با تدویر هرنوع جرگه و مجلس علما و کلان سالان مخالفت میکنند. اما اگر میتنگ گفته شود آنرا فوری قبول میکنند.
برای کسب معلومات بیشتر ، به پیوند ذیل ، مراجعه کنید :

واژگان ترکی و مغولی . تاریخ جهانگشای جوینی


بازگشت گلبدین حکمتیار صدراعظم سابق افغانستان در زمان ریاست جمهوری برهان الدین ربانی و مراسم تحلیف

The Nobel peace prize winner Barack Obama is the most unpopular Commander In Chief

Only 15% of active-duty troops approve of Nobel Peace Prize winner Barack Obama's job as commander-in-chief, according to a Military Times survey

It's no secret that President Obama has been an unpopular commander-in-chief with servicemen and -women for a while.
But now, his approval rating among active-duty members of the U.S. military has fallen to an all-time low of just 15 percent, The Military Times reports


1SADA یکصدا

TOLO طلوع نیوز

BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر

PAJHWAK آژانس خبرى پژواک

AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا

WAKHT سایت خبری وخت

KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه

ROZ NEWS آژانس خبر رسانی روز

GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

BOKHDI NREWS خبرگزاری بخدی

AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا

SUBOOT NEWS آژانس خبری ثبوت

RAWNAQ NEWS آژانس اطلاعاتی رونق

AFGHAN NEWS AGENCY افغان خبری آژانس

اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو

اخبار افغانستان - بی بی سی دری

اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو

اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری

اخبار افغانستان - صدای امریکا پشتو

اخبار افغانستان - صدای امریکا دری

Aljazeera TV , 24 Hours Live in English

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours Live

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان
نرخ طلاء
نرخ تبادلوی دالر،یورو،ین و پوندسترلینگ
قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسی

.....