AFGHANISTAN NEWS
اخبار افغانستان

Afghanistan , Afghanistan News, Afghanistan news, Afghanistannews,اخبار افغانستان , د افغانستان خبرونه 

تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه


Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image search
Most Popular Search Enginesتازه ترین اخبار افغانستان

تبصره ها و تحلیل های سیاسی را میتوانید در بخش پایانی این صفحه مطالعه کنید

مجموعه اخبار افغانستان در ایستگاه خبری یکصدامجموعه اخبار افغانستان در بازتاب نیوز


LE MONDE DIPLOMATIC لوموند دیپلماتیک بفارسی


TOLO NEWS طلوع نیوز


UFUQ NEWS خبرگزاری افق


BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر


PAJHWAK آژانس خبرى پژواک


AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا


KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه


GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت


AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا


ASIA NEWS خبرگزاری آسیا


اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو


اخبار افغانستان - بی بی سی دری


اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو


اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری


اخبار افغانستان - صدای امریکا پشتو


اخبار افغانستان - صدای امریکا دری


کمیسیون مستقل انتخابات


کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


هشت صبح


افغانستان - رو


اسپوتنیک نیوز


سحرنیوز


آریانا نیوزویدیو های شفیع عیار


گزارش نامه افغانستان


تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی


Afghanistan Nachrichten
به آلمانی

Afghanistan News
به انگلیسیNouvelles d'Afghanistan
به فرانسوی

Афганистан новости
به روسیAljazeera TV , 24 Hours Live in English

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours Live

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان

The Price of Gold - نرخ طلاء


World Currencies - نرخ امروز اسعار خارجی


قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسیTo secure peace and preserve the Afghan political system, Ghani has to go
ARIF RAFIQ - TRT WORLD

برای تامین صلح و حفظ نظام سیاسی، غنی باید برود
تی‌آر‌تی ورلد ـ عارف رفیق

Arif Rafiq is president of Vizier Consulting, LLC, a political risk advisory company focused on the Middle East and South Asia. He is also a non-resident fellow at the Middle East Institute in Washington, DC. His scholarly work focuses on political reform, religious extremism, and terrorism in Pakistan, Afghanistan, and India, and great power politics in South Asia.
Rafiq recently completed a grant-funded study on the economic, political, and strategic implications of the China-Pakistan Economic Corridor. He previously conducted a study on Sunni-Shia sectarian violence in Pakistan.
A frequent contributor to print and web publications, Rafiq has written for Foreign Affairs, Foreign Policy, and The National Interest. He has also contributed to numerous other publications, including the Christian Science Monitor, Daily Beast, Los Angeles Times, New Republic, and POLITICO Magazine.
Previously, Rafiq worked for the Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution and leading public relations firms Burson-Marsteller and Ruder Finn.
From 2011-13, Rafiq was listed by Foreign Policy as one of the top 100 foreign affairs commentators on Twitter. He received an MA in Arab Studies from the Georgetown University School of Foreign Service.

پیامد های حقوقی آتش بس

اگر دولت افغانستان و طالبان به این نتیجه رسیده باشند که :

اول- جنگ چهل و پنج ساله افغانستان طولانی ترین جنگ در جهان است طی یک سده اخیر.

دوم- اگراین جنگ طولانی چهل وپنج سال دیگر هم دوام کند هیچ یک از طرفین جنگ افغانستان توسط جنگ پیروز شده نمی تواند.

بنابرین طرفین امروز یا فردا باید باهم کنار بیایند و بمنظور خاتمه دادن به این جنگ طولانی هر دو طرف سلاح خود را به زمین بگذارندو صادقانه مصالحه کنند . درین صورت اولین قدم عبارت خواهد بود از قبولی آتش بس توسط هردو طرف با رعایت قواعد حقوق و مکلفیت های حقوقی آن .

آتش بس پی آمد های گسترده حقوقی دارد که دولت افغانستان و طالبان لازمست از هم اکنون هر کدام، یک گروپ از جمله حقوق دانان ورزیده خود را توظیف کنند تا تمام جنبه های حقوقی آتش بس را با نظرداشت تجارب سایر کشور ها مورد مطالعه و پژوهش های علمی قرار دهند وچندین طرح مسودهء اعلامیه آتش بس را با ضایم آن تهیه کرده به مقامات رهبری بسپارند.

Ceasefire In Wikipedia

Ceasefire Cases

E-Learning Ceasefires

Ceasefire search in Googleرئیس اجرایی داکتر عبدالله میتواند به وزارت عدلیه وظیفه بدهد تا یک کمیته متشکل از حقوق دانان ورزیده را ایجاد کند تا در مدت یکماه مسوده یک طرح اعلامیه آتش بس را تهیه نموده. یک کاپی آنرا به ریاست جمهوری ، کاپی دوم را به ریاست اجرایی و کاپی سوم را به سفارت امریکا در افغانستان ارائه کنند.
استفاده از دساتیرنشریه ذیل برای این کمیته بسیار مفید تمام شده میتواند :

The Ceasefire Drafters's Handbook
قابل توجه اشرف غنی و داکتر عبدالله

اعلان آتش بس یکجانبه توسط دولت

طالبان گفته اند که قبل از امضای توافقات با امریکا، به کاهش خشونت خواهند پرداخت بخصوص در شهر های بزرگ . همچنا ن آنها موافقه نموده اند که همزمان با امضای توافقات صلح با امریکا از یک هفته تا ده روز آتش بس اعلان کنند .
اعلان آتش بس یک موضوع دوجانبه است ، یعنی اگر دولت آتش بس طالبان را درین مدت یک هفته تا ده روزرعایت نکند ، اصلآ هیچ آتش بسی صورت نخواهد گرفت. دراین اعلان آتش بس کوتا مدت، ابتکارعمل بدست طالبان است که دولت ازان تبعیت و پیروی خواهد کرد.
اما اگر همزمان با امضای توافقات صلح بین امریکا و طالبان ، دولت افغانستان ابتکار عمل را بدست گیرد یعنی برای یک هفته و ده روز نی بلکه آتش بس را برای یکماه اعلان کند، نه تنها ابتکار عمل دوباره بدست دولت انتقال خواهد کرد بلکه دولت بیشترمورد حمایه مردم نیزقرار خواهد گرفت.
آتش بس یکماهه دولت، جمع آتش بس ده روزه طالبان، و بعد از ده روز تعهد طالبان به کاهش خشونت در جریان آتش بس یکماهه دولت ، بسیار امکان دارد که درجریان این یکماه درعمل در بیشتر از نود درصد قلمرو افغانستان صلح و آرامش دوفاکتو برقرار شود.
چون در جریان این یکماه آرامش نسبی، مذاکرات بین دولت و طالبان در آلمان آغاز خواهد شد که در راس آجنده آن آتش بس سراسری و طولانی قرار خواهد داشت، به این ترتیب با هوشاری دولت که ابتکار عمل را بدست گیرد‌و در مدت آتش بس ده روزه طالبان یکماه آتش بس اعلان کند چانس آغاز یک صلح دوامدار مساعد ترخواهد شد آنچیزی که هم دولت میخواهد و هم تمام مردم آرزو دارند.
اگر تا اخیر یکماه توافق سیاسی مقدماتی بین دولت و طالبان تامین نشد ، دولت میتواند این آتش بس یکجانبه را برای یک ماه اضافی تمدید کند.آتش بس طویل المدت در عمل افغانستان را به دو بخش تجزیه خواهد کرد

در جریان مدت آتش بس طویل المدت، طالبان یک قدم بطرف قلمرو تحت تسلط دولت حمله نخواهند کرد و در مقابل دولت افغانستان یک قدم بطرف جلوبه قلمرو تحت تسلط طالبان پیشروی ومداخله نخواهند نمود. نیروهای نظامی و ملکی هر دو طرف حاکمیت طرف مقابل را بالای قلمرو یک دیگر احترام خواهند کرد . در نتیجه در داخل قلمرو تحت کنترول دولت قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان تطبیق خواهد شد اما در قلمرو تحت تسلط طالبان شریعت و مقررات امارت اسلامی طالبان تطبیق خواهد گردید .
به این ترتیب در عمل در مدت آتش بس طولانی قلمرو افغانستان به دو بخش تقسیم خواهد شد ، بخش اول قلمرو تحت کنترول دولت جمهوری افغانستان که عمدتآ در شهر های بزرگ و در خارج شهر ها بیشتر در مناطق شمال افغانستان قرار خواهند داشت و بخش دوم قلمرو تحت تسلط طالبان که بیشتر مناطق خارج شهر های بزرگ را در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان تشکیل خواهند داد. یعنی آتش بس طویل المدت در عمل افغانستان را به دو بخش تجزیه خواهد کرد.
بخش اول افغانستان مرکزی و شمالی. بنام دولت اسلامی افغانستان .
بخش دوم افغانستان شرقی و جنوبی، بنام امارت اسلامی افغانستان.
چون مدت مذاکرات بین دولت و طالبان بسیار طولانی تر از مدت مذاکرات طالبان و امریکا دوام خواهد کرد. درجریان این مدت طولانی افغانستان به دو قسمت تجزیه خواهد گردید.
اگر مذاکرات دولت با طالبان به هیچ نتیجه نرسد. افغانستان بصورت دایمی به دو قسمت تجزیه خواهد گردید ویا آتش جنگ ویرانگر و خانمان سوزدوباره از سر گرفته خواهد شد.

دلایل عدم قبولی آتش بس سراسری و طویل المدت توسط طالبان

طالبان آتش بس هفت تا ده روزه را قبول کرده اند اما به دلایل ذیل نمی توانند آتش بس سراسری و طویل المدت را قبول کنند:

اول - پاکستان نمی خواهد که طلبان آتش بس سراسری و طویل المدت را قبول کنند.

دوم - طالبان به مبارزه مسالمت آمیزبرای رسیدن به قدرت اعتقاد ندارند و علاوتآ به شفاف بودن انتخابات در افغانستان باورندارند یعنی هیچ امید ندارند که توسط ا انتخاب شدن به مقامات دولتی برسند . بنابرین آتش بس سراسری و طویل المدت را یکنوع ختم مبارزه بر علیه دولت و تسلیم شدن و کنار رفتن دایمی از اداره دولت تصور میکنند.

سوم - درجریان آتش بس سه روزه سال گذشته که طالبان به شهر ها آمدند و مردم شهر ها آنها را با آغوش باز پذیرایی کردند ، شمار قابل توجه این دسته طالبان دوباره به جبهات جنگ بازگشت نکردند . آنها در شهر ها نزد اقارب خود باقی ماندند. اکنون رهبران طالبان نمی خواهند این نوع گریز طالبان از جبهه جنگ تکرار شود.

چهارم ـ در فصل زمستان قبولی آتش بس به مفاد طالبان نیست زیرا آنها قلمرو کمتر را تحت کنترول میداشته باشند. درجریان بهار وتابستان که قلمرو بیشتر را تحت کنترول میداشته باشند قبولی آتش بس را بیشتر به مفاد خود فکر میکنند.

پنجم - شماری از طالبان از ادامه جنگ پول بیشر بدست می آرند. اگر جنگ قطع شود آنها عایدات خود را ازدست میدهند.

ششم - طالبان بالای تمام فرماندهان خود در سراسر افغانستان تسلط و کنترول صد فیصد ندارند . قبولی آتش بس سراسری و طویل المدت آنها را رسوا میسازد. زیرا اگر برخی از قوماندان های آنها آتش بس را رعایت نکنند، آتش بس خواهد شکست وقطع خواهد شد.

هفتم - در مدت آتش بس طولانی قلمرو افغانستان به دو بخش تقسیم خواهد شد ، بخش اول قلمرو تحت کنترول دولت که عمدتآ در شهر های بزرگ و در خارج شهر ها بیشتر در مناطق شمال افغانستان قرار خواهند داشت و بخش دوم قلمرو تحت تسلط طالبان که بیشتر مناطق خارج شهر های بزرگ را عمدتآ در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان تشکیل خواهند داد. یعنی آتش بس طویل المدت در عمل افغانستان را به دو بخش تجزیه خواهد کرد.

ناگفته نماند که تمام گروپ های مسلحی که بر علیه دولت میجنگند طالب نیستند.

بنابر دلایل فوق مسئله قبولی و عدم قبولی آتش بس در افغانستان در شرایط کنونی و قبل از آغاز مذاکرات بین دولت و طالبان ، یک موضوع ساده نبوده بلکه یک مسئله بسیارغامض و پیچیده است . دولت افغانستان نباید آنرا بهانه قرار دهد و ازآن به حیث سنگ اندازی در راه روند صلح استفاده کند.CONTACT US


.....