AFGHANISTAN NEWS
اخبار افغانستان

Afghanistan , Afghanistan News, Afghanistan news, Afghanistannews,اخبار افغانستان , د افغانستان خبرونه 


تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه


Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image searchMost Popular Search Engines

تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی

Afghanistan Nachrichten
به آلمانی

Afghanistan News
به انگلیسی

Nouvelles d'Afghanistan
به فرانسوی

Афганистан новости
به روسی

تازه ترین اخبار و گزارش ها در باره افغانستانائتلاف انتخاباتی نیروهای ملی دموکرات افغانستان

دکتور بصیر رنجبر
رئیس شورای همکاری نیروهای ملی دموکرات افغانستانیک نبشته عالی از جناب عالم افتخار

نامه سر گشاده به دکتور لطیف پدرام؛ غمشریکی به خلق بزرگ پشتون

واقعیت این است که امپریالیزم در قرن ۲۱ مانند سلفش در قرن ۲۰ و به ویژه قرن ۱۹ نیست. این امپریالیزم؛ نخست دشمن های فرضی می آفریند و به واسطه آنها دراماتایز های جهانی چون ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به راه می اندازند؛ بعد لشکر کشی و جهانگشایی میکند تا گویا دنیا را از تروریزم نجات دهد؛ سپس سرزمین های اشغالی را به پایگاه های تا دندان مسلح نظامی و فوق نظامی تبدیل میکند؛ اینسو اداره های استعماری دست نشانده و دست نگر درست می نماید و آنسو جهادیست های ضد استعمار و اشغال را به جنگ های مردم کشانه مامور و مصروف میدارد؛ تا جاییکه نگذارد در مقابلش کدام نیروی واقعاً آزادیخواه سنگر بگشاید.
افغانستان ما روشنترین مظهر چنین حقیقت عجیب و باور نکردنی است!


یک پارچه بسیار عالی
بدیل سوم و اکثریت خاموش

انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۸ میزان امسال برگزار میشود

نسل جوان افغانستان ، مانند عراق در جستجوی یک الترناتیف سوم است
نه نظام جاهل و قرون وسطی یی شرقی و نه رژیم های فاسد دست نشانده غربی

در جریان سالهای اخیر، ا کثریت خاموش در وطن ما از رژیم های دستنگرغرب که بمنظور دوام بقای حکومت های فاسد خود ، بین مردم نفاق افگنی نموده و اختلافات قومی را تشدید میکنند ، نفرت وانزجار پیدا کرده اند .از طرف دیگر اکثریت خاموش افغانستان ، نظام قرون وسطی یی طالبان مغاره نشین را نیز تایید نمی کنند ، بخصوص اکثریت جوانان و زنان افغانستان ، رژیم جاهل بت شکن ، زن ستیزو سنگسار گر طالبان را که هیچ ارزش و اهمیت به دموکراسی و آزادی بیان قایل نیستند را نیز نمی خواهند . اکثریت خاموش افغانستان ، مانند اکثریت مردم عراق در جستجوی یک التر ناتیف یا بدیل سوم است.

انتخابات ولسی جرگه و شوری های ولسوالی ها ، بعد از چندین بار تاخیر ، بالا خره بتاریخ ۲۸ میزان امسال دایر خواهند شد . شخصیت های سیاسی وابسته به طبقه حاکمه افغانستان ، در خواب غفلت فرورفته بودند و تصور می کردند که مردم افغانستان را تا ابد فریب داده میروند .

درین شب و روز نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه غیر وابسته به غرب در موقف استثنایی و مناسب قرار دارند زیرا :

۱ - مدت بسیار اندک برای تدویر انتخابات باقی مانده است و نیرو های دست راستی این دفعه هیچ آمادگی برای سهمگیری فعال در انتخابات ندارند.
اکثریت خاموش افغانستان ، در جستجوی یک بدیل سوم است. در شرایط کنونی نیروی سوم یا الترناتیف سوم عبارت است از سازمانها یا شخصیت های سیاسی ملی که به حکومت های دستنگر غرب وابسته نباشند و همچنان به طالبان و آی اس آی نیز ارتباط نداشته باشند .

۲- نیرو های دست راستی مربوط به رییس جمهور و مخا لفین آن در جمعیت اسلامی غرق در بحران و کشمکش های قومی و منطقوی خود اند. اکثریت مردم افغانستان ، بخصوص جوانان و زنان از حکومت های فاسد ، رشوه خوار ، اختلاس گر ، قانون شکن و بی کفایت دست نشانده غرب نفرت وانزجار دارند. مردم افغانستان بخصوص جوانان در جستجوی یک الترناتیف دیگر اند .

اگرسازمانها و شخصیت های سیاسی مربوط نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه ، در انتخابات حضور قابل توجه داشته باشند و از طبقه حاکمه دستنگر غرب دنباله روی نکنند میتوانند از اکثریت خاموش نمایندگی نمایند . لازمست نیرو های ترقیخواه ، صرف نظر از اختلافات داخلی ، یک کمیته مشترک را ایجاد کنند و بین هم تمام محلات انتخابات را در سراسر افغانستان تقسیم کنند بگونه ایکه در هیچ محل بین خود رقابت نکنند ، در هر جا از کاندید های واحد یا لیست های مشترک حمایه کنند ، ولایت ها را بین خود تقسیم کنند ویا یک سلسله تدابیر مشترک مطابق شرایط افغانستان اتخاذ کنند تا قبل از تدویر انتخابات ، در جریان انتخابات و بعد از اعلان نتا یج انتخابات با هم در تماس دایمی و تفاهم باشند .

کاندید های ترقیخواه برای پیشگیری از رقابت بین هم لازمست به نفع یکدیگر کنار بروند . عضو یک سازمان در یک ولایت و عضو سازمان دیگرد ر یک ولایت دیگربه نفع همدگر کنار بروند و از طرفداران خود مطالبه کنند تا برای کاندیدی که به نفع او کنار رفته است رای بدهند . برای کنار رفتن ها حتی میتوان به حکم قرعه نیز توسل جست. به هر مقیاس که سازمانها و شخصیت های انفرادی همه متحدانه به یک کاندید واحد رای دهند آن کاندید در بین لیست تمام کاندید ها در مقام بلند تر قرار خواهد گرفت و انتخاب خواهد شد.

یک مطلب بسیار مهم دیگر اینست که نیروهای ترقیخواه در همه جا باید با کمیسیون های انتخابات روابط دوستانه بر قرار کنند . کمیسیون های انتخابات به کمک مردم نیاز دارند لازمست با آنها بازو بدهند و همکاری کنند . با آنها با گذشت و مدارا رفتار کنند به هیچ صورت با آنها خصمانه رفتار نکنند.

صفحه فیس بوک محترم بصیر رنجبر

یک مصاحبه جالب محترم بصیر رنجبر با تلویزیون میونداحزاب سیاسی خواستار تغییر نظام انتخاباتی کشور شدند

اثرات مثبت احزاب سیاسی درغیر قومی ساختن انتخابات

در جریان دو انتخابات اخیرریاست جمهوری و آخرین انتخابات پارلمانی در افغانستان ، انتخابات ، بسیار خصلت قومی پیدا کرده بودند . از همین جهت تشنج زا و بحران آفرین شده بودند . در افغانستان در جریان انتخابات مردم افغانستان به دو دودسته تقسیم شده بودند . در یک طرف پشتون ها و در صف مقابل عمدتآ تمام اقوام غیر پشتون قرار گرفته بودند.امروز در هیچ نقطه دیگر جهان چنین انقطاب قومی صورت نمی گیرد زیرا انتخابات در اکثر کشور های جهان حزبی است نه قومی . مردم به نمایندگان احزاب سیاسی مورد تايید خود رای میدهند نه به اقوام
در افغانستان نیز به هر مقیاس که انتخابات خصلت حزبی پیدا کند ، به همان اندازه کمتر بحران زا خواهد شد. احزاب سیاسی ضامن دموکراسی اندسایت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانتقسیم اوقات زمانی انتخابات ولسی جرگه و شوری های ولسوالی هامجموعه اخبار افغانستان در ایستگاه خبری یکصدا


مجموعه اخبار افغانستان در بازتاب نیوز


TOLO طلوع نیوز


BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر


PAJHWAK آژانس خبرى پژواک


AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا


WAKHT گزارش گران بدون مرز


KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه


ROZ NEWS آژانس خبر رسانی روز


GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت


BOKHDI NREWS خبرگزاری بخدی


AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا


SUBOOT NEWS آژانس خبری ثبوت


RAWNAQ NEWS آژانس اطلاعاتی رونق


ASIA NEWS خبرگزاری آسیا


AFGHAN NEWS AGENCY افغان خبری آژانس


اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو


اخبار افغانستان - بی بی سی دری


اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو


اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری


اخبار افغانستان - صدای امریکا پشتو


اخبار افغانستان - صدای امریکا دری


Aljazeera TV , 24 Hours Live in English

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours Live

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان

The Price of Gold - نرخ طلاء


World Currencies - نرخ امروز اسعار خارجی


قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسیCONTACT US


.....